telefono movil email

ARRANXOS REPARA LAR poderá empregar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu Site. As cookies asócianse únicamente a un USUARIO anónimo e o seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos personais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rechace a instalación das cookies enviadas por ARRANXOS REPARA LAR, sin que perxudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

Política de Privacidade e Protección de Datos de Carácter Personal:
ARRANXOS REPARA LAR adopta as medidas e niveis de seguridade de protección dos datos personais exixidos pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal e a súa normativa de desenvolvemento. Os datos personais recabados a través desta web poden ser obxeto de tratamento automatizado e incorporaranse a un ficheiro titularidade de ARRANXOS REPARA LAR, que é asimesmo o responsable do expresado ficheiro. A cumplimentación dos formularios incluidos no sitio ou o envío de correos electrónicos ou otras comunicacións a ARRANXOS REPARA LAR implican o consentimento expreso do Cliente á inclusión dos seus datos de carácter personal no referido ficheiro automatizado, titularidade de ARRANXOS REPARA LAR.

O Cliente pode exercitar os dereitos ARCO (acceso, rectificación, cancelación e oposición) co arreglo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal e demáis normativa aplicable ao efecto, mediante o envío por correo electrónico dunha solicitude a.REPARA LAR@yahoo.es. Esta solicitude deberá ir acompañada do nome e apelidos do usuario, e fotocopia do DNI.

Recollida de Datos:
A recollida de datos de carácter personal realizarase a través dos formularios publicados nas seccións de CONTACTO e AXÚDANOS A MELLORAR, e dos correos electrónicos que os clientes poidan remitir a ARRANXOS REPARA LAR.

Cesión de Información Personal a Terceiros:
ARRANXOS REPARA LAR, non vende, cede, arrienda nin transmite de modo algún información ou datos de carácter personal dos seus Clientes/Usuarios a terceiros sen o consentimento expreso dos mesmos. Para ello ARRANXOS REPARA LAR ofrecerá previamente ao Cliente/Usuario a posibilidade de aceptar ou non esta cesión. ARRANXOS REPARA LAR, informará expresamente ao usuario sobre a cesión dos seus datos de carácter personal a terceiros, indicando a identidade dos cesionarios e a finalidade da cesión dos datos de carácter personal. Non obstante, ARRANXOS REPARA LAR, poderá ceder, no seu caso, os datos personais dos usuarios para a prestación efectiva dos servizos solicitados polos mesmos, envío dos produtos solicitados ou para a confección dos presupostos solicitados polo cliente en relación cos seus produtos e servizos, garantíndose en todo caso a confidencialidade no tratamento automatizado dos datos de carácter personal e aplicándose o disposto na presente Política de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cambios na Política de Seguridade e Protección de Datos:
ARRANXOS REPARA LAR, reservarase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos de forma discrecional, en calquera momento e sen previo aviso, sempre con arreglo á lexislación española vixente en materia de protección de datos, con efectos da fecha de publicación de dita modificación neste sitio web.